Lag för kvinnans rättigheter i Frankrike

Lag för kvinnans rättigheter i Frankrike 150 150 Tomas Lindbom

Vid regeringssammanträdet den 3 juli presenterade regeringens minister för kvinnans rättigheter, Najat Vallaud-Belkacem. Jämställdheten är ett område där vänsterregeringen trots alla problem ändå kan profilera sig mot en högeropposition som är påfallande traditionell i könsrollsfrågor.

Den nya lagen är bred i sitt anslag. Den berör en rad områden inom samhällslivet. Den innebär att det kommer att utkrävas böter för uppenbart bristande jämställdhet inom både den offentliga och den privata världen. Det rör sig inte om total jämställdhet. Dit är steget ännu för långt. Ett exempel är införandet av pappamånader. Den nya lagen öppnar för papporna att delvis kunna ta ut pappaledighet. Det har inte varit möjligt med nuvarande lagstiftning. Något krav på papporna att vara hemma med sina barn finns ännu inte. Lagen pressar på med böter som bestraffning när politiska partier eller företag i sina styrelser brister i jämställdhet. Även den tidigare lagen har bötfällt politiska partier som inte har varannan damernas på sina valsedlar. I princip alla partier har föredragit att betala böterna framför att införa fullständig jämställdhet. Men trycket ökar nu med den nya lagen.

Najat Vallaud-Belkacem pressar på också i frågor som rör stödet till den kvinnliga idrotten och hur jämställdheten ser ut på statliga arbetsplatser. Den statliga televisionen är ett exempel. De politiska debattprogrammen besätts i dag i medeltal av 18 procent kvinnor bland inbjudna politiker, politologer och politiska journalister. Denna siffra måste höjas rejält, menar hon, därför att televisionen är en förebild för människor, inte minst i den yngre generationen.

Ministern tar också frågor om mäns våld mot kvinnor och skärper där lagstiftningen. Det innebär skärpningar vad gäller synen på vad som kan betecknas som våld mot kvinnor men också hur kvinnor skyddas på olika sätt.

Dessa viktiga reformförslag uppmärksammas dåligt i media. I Frankrike är politik ekonomi. Den här typen av frågor liksom lagen om samkönade äktenskap kallas för samlevnadsfrågor och betraktas som underordnade frågor. I regeringen som har lika många kvinnliga ministrar som manliga, besätts de klassiskt tunga ministerierna med män, Premiärministern, utrikesministern, finansministern, budgetministern, arbetsmarknadsministern,näringsministern, utbildningsministern och försvarsministern är alla män. Kvinnorna besätter socialministerposterna, högre utbildning, bostäder, familj och rättvisefrågor samt justitieområdet. Tidigare var miljöministern en kvinna men hon har nu ersatts av en man. Kvinnorna är lika många som männen men männen har hela tiden de uppgifter som anses som de viktigaste.

Frankrike är fortfarande ett könssegregerat land. Det nya lagförslaget är ett steg i rätt riktning och ett tydligt bevis på att vänstern  behövs för att förändra samhället mot ökad rättvisa mellan könen. Den bristande uppmärksamheten i media är samtidigt ett tydligt exempel på att det blir en tung uppgift att bryta ner det patriarkala samhället. Många kommer att göra i fortsättningen som högerpartierna inför hot om böter för bristande jämställdhet på vallistorna. Hellre böter än att skapa en jämställd partiorganisation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.